Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem sklep.mamuta.pl. Sprzedającym jest firma eMax Rafał Dłubała prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG numer NIP 575-141-09-59 dostępna pod adresem 42-700 Lubliniec ul. Biała Cegielnia 22, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep.mamuta@gmail.com

                                                                 

§ 1 Definicje

 Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Konsument (klient) – usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca (sprzedawca) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – tj. firma eMax Rafał Dłubała prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG numer NIP 575-141-09-59 dostępna pod adresem 42-700 Lubliniec ul. Biała Cegielnia 22.
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży w tym rękodzieło jako produkt, który jest tworzony ręcznie, jest wyjątkowy i unikalny.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.mamuta.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.mamuta.pl

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy sklep.mamuta.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Towary sprzedawane na stronie sklep.mamuta.pl są rękodziełem i bez wad.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Chrome w wersji 37.0.2062.120, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, przeglądarka internetowa Firefox w wersji 31.0 lub nowszej, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

  

§ 3 Składanie zamówień

 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.mamuta.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową na adres sklep.mamuta@gmail.com.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Klient w procesie składania zamówienia (wypełniając pole "Zostaw wiadomość") lub w terminie późniejszym (wysyłając wiadomość e-mail), może wyrazić wolę otrzymania dokumentu potwierdzającego sprzedaż (Faktura), która może zostać załączona do przesyłki z zakupionym towarem lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 9. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dokument (Faktura Proforma) oraz na życzenie Kupującego wystawiany jest dowód zakupu tj. Faktura. Fakturę Proforma można pobrać po zalogowaniu z panelu Klienta.
 10. Dokument nazywany fakturą Proforma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Faktura Proforma nie jest Fakturą w rozumieniu przepisów.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową w przypadku zamówienia dokonanego pocztą elektroniczną. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Przesyłka, jeżeli towar jest dostępny realizowana jest do 2 dni roboczych licząc od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu. Jest to orientacyjny czas do wysyłki. W przypadku braku towaru czas realizacji może się wydłużyć do 7 dni roboczych a w przypadku złożonych zamówień w dużych ilościach lub o dużej złożoności wyrobu termin realizacji jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 3. Każdorazowo, w celu potwierdzenia dostępności towaru, klient przed lub po złożeniu zamówienia może przesłać zapytanie na adres poczty elektronicznej sklep.mamuta@gmail.com w celu potwierdzenia terminu realizacji. Ponieważ sprzedawane towary (rękodzieło) często po udzieleniu zamówienia muszą zostać wykonane lub dostosowane przez Usługodawcę do indywidualnych wymagań Klienta (np. wpisanie imion, daty, treści życzeń itp.) opisany sposób postępowania jest zalecany.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), o których jest informowany na bieżąco przy każdorazowym dodawaniu produktu do koszyka.

 § 5 Płatności

 Płatność za zamówiony towar powinno nastąpić na konto bankowe sklepu. Numer konta bankowego podany jest na stronie sklepu oraz w wiadomości przesyłanej do Kupującego po dokonaniu zamówienia. Zapłata za zamówione towary powinna nastąpić do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie, jeżeli nie zostanie dokonana wpłata na rachunek bankowy sklepu, zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 w/w ustawy oraz koszty zwrotu towaru przedstawiono w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7 Procedura reklamacji

 Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep.mamuta@gmail.com.

 1. Składając reklamację należy podać powód złożenia reklamacji i ustalić wspólnie sposób jej rozwiązania.
 2. W przypadku konieczności wykonania zmian w towarze, należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i powodem złożenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. 
 5. Koszty przesyłki towaru do Usługodawcy ponosi Klient. 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8 Kodeks dobrych praktyk

Wyznajemy zasadę dobrych praktyk rozumianych jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, norm uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami. Zobowiązujemy się do rzetelnego, uczciwego i terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec partnerów gospodarczych i klientów. Przestrzegamy prawa konsumenta. Dbamy o najwyższą jakość dostarczanych usług i produktów kierując się posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej jako załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 2. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

- W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

- Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep.mamuta@gmail.com.

- Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

3. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

- Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

- Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 Każda zmiana regulaminu jest oznaczona datą opublikowania regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

--------------------------

Załącznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

 eMax Rafał Dłubała

ul. Biała Cegielnia 22

42-700 Lubliniec

sklep.mamuta@gmail.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną zgodnie ze wzorem umieszczonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem (dotyczy zakupu towaru).

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres:

eMax Rafał Dłubała

ul. Biała Cegielnia 22

42-700 Lubliniec

sklep.mamuta@gmail.com

w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

--------------------------

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Adresat:

eMax Rafał Dłubała

ul. Biała Cegielnia 22

42-700 Lubliniec

sklep.mamuta@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ................................................

– Imię i nazwisko konsumenta: ................................................................................

– Adres konsumenta: .............................................................................................

............................................................................................................................

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ................................

– Data: .........................

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 - POBIERZ

--------------------------

Załącznik nr 3

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

 W związku z powyższym informujemy:

 Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest eMax Rafał Dłubała (zwany dalej Administratorem) z siedzibą w Lublińcu ul. Biała Cegielnia 22. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Emax Rafał Dłubała, 42-700 Lubliniec, ul. Biała Cegielnia 22 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sklep.mamuta@gmail.com

 Cel przetwarzania danych .

Państwa dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numery rachunków bankowych) przetwarzane będą w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych wyłącznie przez Administratora w celu (na podstawie Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):

- realizacji umowy sprzedaży prowadzenia dokumentacji księgowej

- prowadzenia ewidencji elektronicznej kontrahentów prowadzenia korespondencji elektronicznej prowadzenia akcji promocyjnych, przesłania newsletterów

- dochodzenie przez Administratora zaległych roszczeń obsługi reklamacji

- realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Administratora z dostawcami/producentami.

- realizacji płatności (system PayPal, system przelewy24)

- realizacji wysyłki towaru (Poczta-Polska, Impost, firmy kurierskie)

 Udostępnienie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, takie podmioty jak:

- świadczące usługi z zakresu serwisu (hostingu)

- świadczące usługi transportowe i kurierskie

- świadczące usługę obsługi płatności (PayPal, przelewy24, banki)

 Okres przechowywania danych osobowych

Niezbędny okres do dochodzenia roszczeń przez Sprzedawcę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Sprzedawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Sklep Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych osobowych,

- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji umowy sprzedaży. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

--------------------------

Data opublikowania regulaminu: 25.12.2014 r.

Data zmiany regulaminu: 3.01.2017 r.

wykaz zmian: informacja o platformie ODR (platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcami)

Data zmiany regulaminu: 25.05.2018 r.

wykaz zmian: dostosowanie do przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)